X SYSTEM ZRT.

Általános szerződési feltételek

 

Az X System Zrt. székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32., képviselője: Palatin András vezérigazgató, elektronikus levelezési címe: xsystem@xsystem.hu, WEB címe: www.xsystem.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában cégjegyzékszáma: 01 10 047951, adószáma: 24783345-2-43

Az X System Zrt. fő tevékenységként elektronikus háztartási cikk nagykereskedelmével foglalkozó társaság.

Az X System Zrt. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során, a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 

1. Tárgyi hatály

1.1 Az X System Zrt. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a X System Zrt által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli, illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Amennyiben Viszonteladóval az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együtt működés, illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a X System Zrt. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a X System Zrt. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

 

2. Vevőkör

2.1 Az X System Zrt kizárólag műszaki termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat, illetve egyéni vállalkozókat / továbbiakban: Viszonteladó / szolgál ki.

2.2 A feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal szükséges igazolni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a X System Zrt. viszonteladói adatbázisában rögzítse.

 

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1 Az X System Zrt. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

3.2. Az X System Zrt. a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzendő termékekre csak írásban fogad el megrendelést.

3.3. Az X System Zrt. megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 10-15% közötti értéket – X System Zrt. jogosult áthárítani a Viszonteladóra. Amennyiben a beszállító a X System Zrt. lemondását nem fogadja el, Viszonteladó köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3.4. A szerződés az X System Zrt. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Viszonteladó általi átvétellel jön létre.

3.5. Az X System Zrt. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Viszonteladó nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel az X System Zrt. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben az X System Zrt. a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Viszonteladó további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.6. Az áru-átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a X System Zrt. székhelye.

 

4. Árak

4.1. Az X System Zrt. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

4.2. Az X System Zrt. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a X System Zrt. -nél. Ezt a Viszonteladó kérésére igazolni kell.

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás, illetve folyamatos nagy forgalom esetén X System Zrt. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Viszonteladó részére.

 

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

5.1.A számla kiállításához áru átvételekor átadás/átvételibizonylat igazolja a teljesítést.

5.2. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az X System Zrt. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre az a Viszonteladó jogosult, akit az X System Zrt. a rendelkezésére álló kereskedelmi, illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az X System Zrt. a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó - mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.5. Viszonteladó a vásárlásai alapján az X System Zrt. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén az X System Zrt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

 

6. Jótállás, szavatosság

6.1. Az X System Zrt által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági-, valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az X System Zrt. üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Viszonteladó kötelessége.

 

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. A szerződésben szereplő termék az X System Zrt. tulajdonát képezi a Viszonteladóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.

7.2. Viszonteladó köteles tűrni a X System Zrt. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az X System Zrt. tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak az X System Zrt. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Viszonteladó köteles megtéríteni az X System Zrt. részére.

 

8. Elektronikus kereskedelem

8.1. Az X System Zrt. és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló2001.évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.2. Az X System Zrt. elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Viszonteladó közvetlen információt szerezhet az X System Zrt. rendelhető termékeiről A Jelszó azonosítja a Viszonteladót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Viszonteladó megtette.

8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti az X System Zrt. számítógépes rendszere. Az X System Zrt. csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Viszonteladó részére.

8.4. Viszonteladó teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. Az X System Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Viszonteladónál, akár harmadik személyeknél. Viszonteladó köteles helytállni a jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

8.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

8.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

8.7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás / téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

9. Adatkezelés

9.1. Az X System Zrt. a Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Viszonteladó adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

9.2. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy az X System Zrt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

9.3. Viszonteladó kifejezetten igényt tart arra, hogy az X System Zrt. részére elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. Viszonteladó igényt tart az X System Zrt. hírleveleire, egyéb reklámanyagaira, azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni, vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni az X System Zrt. címére megküldve.

 

10.Exportkorlátozások

10.1. Viszonteladó szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakéta technológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.

10.2. Az X System Zrt. megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább -értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Az X System Zrt. ezen Általános szerződési feltételeket Viszonteladói számára mind írott, mind elektronikus formában a www.xsystem.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

11.2. A Viszonteladó bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az X System Zrt. Általános szerződési feltételeit.

11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

11.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján az X System Zrt. székhelye alapozza meg.

 

Budapest ………………………………………….

 

X System Zrt.

 

VISZONTELADÓI NYILATKOZAT

 

Cégnév:

Székhely:

Képviselő:

Cégbejegyző bíróság / nyilvántartásba vevő hatóság:

Cégjegyzékszám / nyilvántartásiszám:

Adószám: Bankszámlaszám:

 

Alulírott viszonteladó cégaláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk az X System Zrt.

Általános szerződésifeltételeit

ismeri, az abban foglaltakat az X System Zrt.-vel folytatott kereskedelmi árubeszerzései során létrejött egyedi szerződések kötelező tartalmi elemeként elfogadja.

 

Kijelentem továbbá, hogy halasztott fizetés engedélyezése esetén az Általános szerződési feltételek 5.5. pontja alapján az X System Zrt felé a Pénzügyi kötelezettségvállalásra biztosítékot nyújtok (vezető tisztségviselői kezességvállalás, azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás, bankgarancia, jelzálogjog stb.)

 

Budapest, ………………………………….

 

Viszonteladó

Cégszerű aláírása

Termékek